Fair Deals mål er å bidra til å øke våre kunders resultater gjennom forbedret innkjøp. Vi skaffer varer direkte fra fabrikk og hjelper våre kunder med hele prosessen fra søk til endelig leveranse.

 

Vårt hovedfokus er å bruke vår kompetanse, metoder og nettverk for å bidra til å øke våre kunders konkurransekraft.

 

Våre ansatte har mer enn 20 års erfaring fra å jobbe med kulturkrevende land. Vi har utviklet solide metoder, og ikke minst har vi lokale ansatte i Latvia, Kina og på Sri Lanka som bidrar med kvalitetssikring samt fremforhandler best mulig innkjøpsavtaler for våre kunder. Vi er spesialisert innen kjøp fra Kina, Sri Lanka, India, Sør Afrika og landene i Baltikum.

 

Vår erfaring og kompetanse

 • Innkjøpsforhandling
 • Fabrikk- og varesøk
 • Produksjonsplanlegging
 • Logistikk
 • Salg og markedsføring
 • Kulturforståelse
 • Design og kommunikasjon
 • Økonomi

 

Ta kontakt dersom du ønsker å øke deres konkurransekraft gjennom bedre innkjøp.

 

Vår visjon

Fair Deal formidler og tilrettelegger for internasjonale varetransaksjoner.

 

Bakgrunn

Fair Deal er et resultat av at selskapets aksjonærer og medarbeidere har jobbet lenge innen nasjonal og internasjonal handel, og har gjennom dette knyttet til seg mange gode kontakter på salgs- og innkjøpssiden. Vi har i mange år jobbet med hele verdikjeden fra varen blir produsert til den havner hos sluttbruker, og har gjennom dette sett at det er behov for spesialister innen varesøk, vareflyt og salg. Vi bestemte oss derfor for å etablere, og bygge et selskap som skal gjøre hverdagen enklere for produsenter, kjeder og forhandlere.

 

Kontakt oss på post@fairdeal.no om det er noe vi kan bidra med.

 

 

 

Fair Deal’s main focus is to increase our clients’ competitiveness by providing unique and excellent products as well as increasing sales and margins for our clients through improved procurement. We can source products directly from the factory and help our customers with the entire process from search to final delivery.

 

Our staff has more than 20 years’ experience in international supply chain management and cross culture communication. We have developed robust methods and not least, we have local staff in Latvia, China and Sri Lanka who contribute to quality assurance and negotiate the best possible purchase agreements for our customers. We are specialized in buying from China, Sri Lanka, India, South Africa and the Baltic countries.

 

Our experience and expertise

 • Purchasing negotiation
 • Factory and goods search
 • Production planning
 • Logistics
 • Sales and marketing
 • Cultural understanding
 • Design and communication
 • Economy

 

Please contact us if you wish to increase your competitiveness through improved procurement.

 

Our vision

Fair Deal is a mediator and facilitator of international trade transactions.

 

Background

Fair Deal’s business concept has been developed through several years of planning. Fair Deal is a result of its shareholders and employees’ extensive experience in national and international trade and cross-cultural communication. For several years we have worked with the entire supply chain and realized the need for specialists with local know-how, logistics and sales expertise. Therefore, we decided to establish and build a company that will make life easier for manufacturers and retailers.

 

Contact us at post@fairdeal.no if there is anything we can do for you.

 

 

 

 

      ©             Fair Deal AS | +47 901 95 110 | post@fairdeal.no